Ajankohtaista

Tietoja valtion tietohallinnosta 2013 -raportti on julkaistu

  • 27.5.2014 10:57

Deloitten ja Pivotalin yhteistyössä koostama kyselyn yhteenvetoraportti on julkaistu valtiovarainministeriön Internet-sivuilla:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/076_ict/20140520Tietoj/name.jsp

Kyselyn vastausten perusteella valtion tietohallintomenot olivat vuonna 2013 noin 744 miljoonaa euroa.  Tietohallintomenot alenivat noin 12 milj. euroa vuodesta 2012. Hankinnat ulkoisilta toimittajilta olivat 583 miIjoonaa euroa ja valtion sisäisiltä palvelukeskuksilta 112 miljoonaa euroa. Päätoimisen ICT- henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa 2732 henkilöä. ICT:n käytetty kokonaistyöpanos väheni noin 97 henkilötyövuotta verrattuna vuoteen 2012. Osaamisen kehittämistarpeita kohdistui tietohallinnon johtamiseen, strategiatyöhön ja johtamista tukeviin asiantuntijapalveluihin. Tärkeimmiksi kehittämisalueiksi tunnistettiin tieto- ja kyberturvallisuus, IT-toiminnan kustannustehokkuus ja tietohallinnon strategisten linjausten kehittäminen toiminnan tavoitteiden suuntaisiksi. Vastaajat arvioivat, että tulevaisuuden teknologiatrendeistä eniten toimintaan vaikuttuvat mobiilipalvelut ja avoin data.