Palvelut

Tiedolla johtaminen

Tietojohtaminen

on tiedolla johtamista ja tiedon johtamista

Johtaminen perustuu tietoon. Johtamisen lähtökohtana ovat toiminnan tarkoitus ja tavoitteet. Tiedolla johtaminen on osa toiminnan johtamista, ei mikään erillinen ilmiö. Tietoa kerätään tavoitteellisesti ja tietoa hyödynnetään liiketoiminnan tai toiminnan johtamisessa.

Tietoähkyn välttämiseksi tarvitaan tiedon hallintaa - tiedon johtamista, jossa taas ohjaavina tekijöinä ovat toiminnan tarkoitus ja tavoitteet. Erityisesti toimintaympäristön ja asiakastarpeiden ymmärtäminen edellyttävät oman toiminnan seurannan rinnalle tiedon hallintaa, jolla voidaan parantaa ja nopeuttaa päätöksentekoa ja kehittää toimintaa. Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on avainasemassa. Katso  myös Pivotal Uutiset, syksy 2013.

Päätöksentekoprosessiin sisältyy tiedon rikastamisprosessi, jossa tieto rikastuu toiminnaksi:Tiedolla johtamisen lähtökohtana ovat organisaation visio, missio ja strategiset valinnat sekä näihin perustuvat kirkkaat tavoitteet. Tiedolla johtamista voi hyödyntää organisaation joka tasolla ja eri toiminnoissa lähtien tiedon palvelevuudesta asiakaspalvelussa ja perustoiminnassa, kattaen tuotannon ja palvelun esimiesten, johdon ja ylimmän johdon tarpeet. Kysymykset ovat yhteisiä kaikille: Mikä tieto auttaa tekemään parempia päätöksiä? Mitä tietoja johtamisessa ja palveluprosesseissa tarvitaan? Millainen mittaristo ohjaa strategian toteutumista?
 

Mahdollisia kehittämiskohteita:

1. Lähtökohtien varmistaminen  

 • Strategiat ja tiedolla johtamisen kytkentä: nykytilanne, kartoitus ja arviointi
 • Tarvittaessa strategian mukaisen tavoitetilan määritys tai tarkentaminen
 • Strategiaa tukevien mittareiden määrittely
 • Organisaation tiedon hyödyntämisen kypsyysarviointi
 • Lähtökohtien rakentaminen, kehittämisehdotukset

2. Esiselvitys: Mahdollisuuksien ja edellytysten selvittäminen valitulla kohdealueella

 • Kehittämistarpeiden selvitys: toiminnan laatumittareiden määritys
 • Tiedon saatavuuden kartoitus
 • Ulkoisen tiedon (avoin data) hyödyntäminen
 • Avoimen tiedon tuottaminen
 • Tiedon laadun arviointi ja laadun kehittämistarpeet
 • Liiketoimintaa tukevan tietoarkkitehtuurin määrittely karkealla tasolla
 • Toimintamalleihin ja toiminnassa oleviin ratkaisuihin tutustuminen
 • Tarjolla oleviin ratkaisuihin tutustuminen
 • Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät asiat
 • Tiedolla johtamisen yleiset edellytykset mm. koulutustarpeet
 • Kustannushyöty- ja riskianalyysi (vaikuttavuus)
 • Tiedolla johtamisen kehittämisohjelman laadinta: tavoitteet, road-map, seuraavat stepit

3. Ratkaisujen ja toimintamallien määritys

 • Kehittämistarpeiden mukaiset vaatimusmäärittelyt ICT-ratkaisuille
 • Tietosisällön määritys (pohja tietovarastolle tai muille tiedontuottamisratkaisuille), mallinnus
 • Strategiaa tukevan raportoinnin tai raportoinnin osa-alueen määrittely
 • Tietoturva- ja tietosuojavaatimukset, määrittely
 • Tiedon tuottamisen hallintamalli (prosessit, työnjaot, vastuut, organisointi), tiedon laatu
 • Kustannushyöty- ja riskianalyysin tarkentaminen
 • Ratkaisujen ja toimintamallien toteuttamisen suunnittelu 

4. Ratkaisujen hankinta ja toteutus

 • Markkinaselvitys
 • Tarjouspyyntöaineiston valmistelu
 • Tarjousten vertailu
 • Päätöksen valmistelu, sopimusneuvottelut
 • Valittujen ratkaisujen toteuttaminen (projekti)
 • Toimintamallin toimeenpanon valmistelu, muutoksen hallinta 

5. Toimintamallin ja ratkaisujen käyttöönotto

 • Toimintamallin ja ratkaisujen (ICT) käyttöönotto
 • Osapuolten vastuut ja tehtävät, organisointi
 • Muutoksen hallinta

6. Toimintamallin ylläpito ja jatkuva parantaminen

 • Tosiasioiden havaitseminen ja tunnustaminen, kehittämistarpeet
 • Ratkaisujen etsiminen
 • Ratkaisun valinta
 • Ratkaisun suunnittelu
 • Toimenpiteet
 • Tulosten arviointi ja mittaaminen

Lisätiedot: Jyrki Etelämäki ja Tero Kulha